* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 13, câu hỏi 13

 

 

Vad kan djupinlärning vid körkortsutbildningen leda till?

Việc học lái sâu khi lấy bằng lái có thể mang đến việc gì?

 

A

Att man blir mer motiverad att följa trafikreglerna.

A

Người ta sẽ trở nên hiểu biết hơn
nữa trong việc tuân theo luật lệ giao thông.

 

B

Att man efter en längre tids uppehåll i körningen
glömmer bort de mesta av trafikreglerna.

B

Người ta sau một thời gian ngưng lái xe
sẽ quên đi đa số các luật lệ trong giao thông.

 

C

Att man får svårt att köra
eftersom ens kunskaper är för teoretiska.

C

Người ta sẽ khó lái xe bởi vì
kiến thức của người đó chỉ là lý thuyết.

 

D

Att man får svårt att förutse faror i trafiken.

D

Người ta sẽ khó định được
những nguy hiểm trong giao thông.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital