* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 16, câu hỏi 16

 

 

Hur påverkas en bilförare normalt av trötthet?

Một ngườ lái xe thường
bị sự mệt mỏi ảnh hưởng như thế nào?

 

A

Risken för feltolkningar (sinnesvillor) ökar.

A

Rủi ro ngộ nhận (các ảo giác) sẽ tăng lên.

 

B

Han blir irriterad på andra förare.

B

Anh ta sẽ trở nên khó chịu những người lái xe khác.

 

C

Han påverkas lättare av grupptryck.

C

Anh ta dễ bị ảnh hưởng của một nhóm người.

 

D

Han kör mer aggressivt.

D

Anh ta lái khủng khiếp hơn nữa.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital