* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 20, câu hỏi 20

 

 

Vad är sant om körning
med ett olastat takräcke på landsväg?

Câu nào đúng khi nói về việc để cái kệ kê
không có đồ trên nóc xe khi chạy trên đường làng?

 

A

Bromssträckan förlängs.

A

Đoạn đường phanh sẽ dài ra.

 

B

Halvljuset blir bländande.

B

Đèn ngày sẽ làm chói mắt.

 

C

Bilen drar mer bränsle.

C

Xe sẽ ăn nhiều xăng.

 

D

Bilens köregenskaper försämras kraftigt.

D

Khuynh hướng lái của xe sẽ giảm đi rất nhiều.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital