* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 21, câu hỏi 21

 

 

Vilken avgasförorening bidrar till växthuseffekten?

Sự ô nhiễm khí thải nào hình thành hiện tượng nhà kính?

 

A

Koloxid.

A

Khí koloxid.

 

B

Kolväte.

B

Khí hyđrocacbon.

 

C

Sotpartiklar.

C

Các hạt bồ hóng.

 

D

Koldioxid

D

Khí cacbonic.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital