* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 31, câu hỏi 31

 

 

Vad är sant om stress?

Câu nào đúng khi nói về stress?

 

A

Stress påverkar inte prestationsförmågan.

A

Stress không ảnh hưởng
khả năng thực hiện công việc.

 

B

Alla grader av stress försämrar prestationsförmågan.

B

Mọi mức độ stress làm giảm khả năng thực hiện.

 

C

Måttlig stress kan öka prestationsförmågan.

C

Stress vừa phải có thể làm
tăng khả năng thực hiện công việc.

 

D

Hög stress ökar alltid prestationsförmågan.

D

Stress quá cao bao giờ cũng
làm tăng khả năng thực hiện công việc.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital