* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 35, câu hỏi 35

 

 

Vilken avgasförorening renar INTE en katalysator?

Sự ô nhiễm khí thải nào mà
máy lọc KHÔNG làm sạch được?

 

A

Kväveoxider.

A

Khí nitric-oxyt.

 

B

Koloxid.

B

Khí koloxid.

 

C

Kolväten.

C

Khí hydrocacbon.

 

D

Koldioxid.

D

Khí cacbonic.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital