* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 37, câu hỏi 37

Vägkorsning, ngã tư đường

 

 

Du närmar dig vägkorsningen. Hur ska du uppträda?

Bạn đang chạy gần đến ngã tư đường.
Bạn sẽ xử lý như thế nào?

 

A

På grund av stoppförbudet får jag inte
stanna närmare än 10 meter från vägkorsningen
för att släppa fram korsande trafik.

A

Do cấm ngừng xe nên tôi không được
dừng gần hơn 10 m từ ngã đường để nhường
cho giao thông ở đường cắt ngang.

 

B

Jag ska lämna företräde för
trafik från höger men inte från vänster.

B

Tôi sẽ nhường quyền ưu
tiên cho giao thông đến từ bên phải
nhưng không đến từ bên trái.

 

C

Jag ska lämna företräde för
trafik från vänster men inte från höger.

C

Tôi sẽ nhường quyền ưu
tiên cho giao thông đến từ bên trái
nhưng không đến từ bên phải.

 

D

Jag ska närma mig vägkorsningen
med en sådan fart att det syns att jag
avser att lämna företräde.

D

Tôi sẽ chạy gần đến ngã đường
với tốc độ mà cho thấy rõ ràng là tôi
có ý định nhường quyền ưu tiên.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital