* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 43, câu hỏi 43

Vägmärke, biển đường

 

 

Du planerar att köra väg 222 till Stockholm.
Vilket körfält ska du i första hand välja?

Bạn định lái theo đường 222 về Stockholm.
Vậy phần đường nào ḅan sẽ chọn đi đầu tiên?

 

A

Vänster.

A

Trái.

 

B

Mitten.

B

Chính giữa.

 

C

Höger.

C

Phải.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital