* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 10, câu hỏi 10

 

 

Vilket av nedanstående alternativ är exempel
på sådant som kan regleras i en lokal trafikföreskrift?

Câu nào sau đây cho thấy đó là ví dụ mà có thể
điều chỉnh trong luật giao thông của một khu vực?

 

A

Grundregeln.

A

Luật căn bản.

 

B

Datumparkering.

B

Sự đậu xe theo ngày.

 

C

Tresekundersregeln.

C

Luật ba giây.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital