* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 11, câu hỏi 11

 

 

Vad är sant angående användandet av bromsljus?

Câu nào đúng khi nói về việc dùng đèn phanh?

 

A

Det är lättare för andra trafikanter
att planera sin körning om man, när det är möjligt,
först tänder bromsljusen och därefter ger tecken
för sväng i vägkorsning.

A

Việc đó sẽ dễ dàng cho những người khác
trong giao thông hơn khi dự định chạy như thế nào
nếu người ta, khi có thể, đầu tiên bật đèn phanh
và rồi sau đó ra dấu quẹo ở ngã đường.

 

B

Det är lättare för andra trafikanter
att planera sin körning om man, när det är möjligt,
först ger tecken för sväng i vägkorsning
och därefter tänder bromsljusen.

B

Việc đó sẽ dễ dàng cho những người khác
trong giao thông hơn khi dự định chạy như thế nào
nếu người ta, khi có thể, đầu tiên ra dấu quẹo
ở ngã đường và rồi sau đó bật đèn phanh.

 

C

Det ökar trafiksäkerheten om man alltid
bromsar sent för att inte hindra bakomvarande.

C

Việc đó sẽ làm tăng sự an toàn trong
giao thông nếu người ta bao giờ cũng phanh muộn
để không làm cản trở những người ở đằng sau.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital