* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 15, câu hỏi 15

 

 

Vad innebär den så kallade "kugghjulsprincipen"?

Cái mà được gọi là "nguyên tắt răng cưa" có nghĩa là gì?

 

A

Det är den mekanism som gör att en
automatväxlad bil växlar utan förarens inblandning.

A

Đó là cơ chế mà làm cho một xe
chạy bằng hộp số tự động chuyển đổi số mà
không có sự liên can của người lái xe.

 

B

Det är ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att köra.

B

Đó là một cách lái xe tốt cho kinh tế và môi trường.

 

C

När två köer går samman till en,
kör man vartannat fordon i turordning.

C

Khi hai hàng nhập lại thành một,
thì người ta chạy lần lượt xen kẽ.

 

D

Det är ett körsätt som militära
fordon tillämpar vid körning i kolonn.

D

Đó là một cách lái mà các xe
quân đội áp dụng khi chạy trong hàng ngũ.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital