* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 20, câu hỏi 20

 

 

Vad är riktigt angående motorväg?

Câu nào đúng khi nói về đường mô tô lớn?

 

A

Saknas vägmärke är
LÄGSTA tillåtna hastighet 40 km/h.

A

Thiếu biển đường thì tốc độ
cho phép THẤP NHẤT là 40 km/h.

 

B

Saknas vägmärke är
LÄGSTA tillåtna hastighet 70 km/h.

B

Thiếu biển đường thì tốc độ
cho phép THẤP NHẤT là 70 km/h.

 

C

Saknas vägmärke är
HÖGSTA tillåtna hastighet 90 km/h.

C

Thiếu biển đường thì tốc độ
cho phép CAO NHẤT là 90 km/h.

 

D

Saknas vägmärke är
HÖGSTA tillåtna hastighet 110 km/h.

D

Thiếu biển đường thì tốc độ
cho phép CAO NHẤT là 110 km/h.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại – galleria.digital