* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 23, câu hỏi 23

 

 

Vid vilken temperatur är risken störst
för svår halka vid körning på vinterväg?

Ở nhiệt độ nào mà rủi ro trơn trợt
lớn nhất khi lái trên đường mùa đông?

 

A

+ 5° C.

A

+ 5° C.

 

B

0° C.

B

0° C.

 

C

- 5° C.

C

- 5° C.

 

D

- 10° C.

D

- 10° C.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital