* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 25, câu hỏi 25

 

 

Vad är sant?

Câu nào là đúng?

 

A

Onödig tomgångskörning i bostadsområden
innebär ÖKADE hälsorisker för kringboende.

A

Sự để máy chạy không khi không cần
thiết trong khu vực nhà ở có nghĩa là rủi ro sức khỏe
sẽ tăng lên cho những người chung quanh.

 

B

Korta körningar till exempelvis
en kiosk innebär INGA hälsorisker
eller andra olägenheter för kringboende.

B

Những lần lái ngắn đoạn tới chẳng hạn
một tiệm bán tập hóa có nghĩa là KHÔNG CÓ
gây rủi ro gì cho sức khỏe hoặc những sự phiền
phức cho những người chung quanh.

 

C

Körning med en bil utrustad
med katalysator innebär INGA hälsorisker.

C

Lái xe có trang bị với máy lọc khí
có nghĩa là không tạo rủi ro gì cho sức khỏe.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital