* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 29, câu hỏi 29

 

 

En förare påverkas av sina
passagerare på ett sådant sätt att han tar stora risker.
Vad kallas denna typ av påverkan?

Một người lái xe bị những người đi cùng xe ảnh
hưởng qua việc nào đó để anh ta tạo ra những rủi ro
to lớn. Vậy sự ảnh hưởng dạng này được gọi là gì?

 

A

Imitationsinlärning.

A

Sự học bắt chước.

 

B

Grupptryck.

B

Sự ảnh hưởng của nhóm người.

 

C

Överinlärning.

C

Sự học rộng.

 

D

Sannolikhetsinlärning.

D

Sự học theo thói tính.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital