* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 34, câu hỏi 34

 

 

Vad är sant om siktsträckor vid möte i mörker?

Câu nào đúng khi nói về những đoạn đường
tỏa sáng trước mũi xe khi có sự gặp gỡ trong đêm?

 

A

Halvljuset belyser vägen cirka 50 meter
framför bilen. Man upptäcker normalt en
mörkklädd fotgängare utan reflex på ett avstånd
av cirka 25 meter framför bilen.

A

Đèn ngày tỏa sáng đường đi khoảng 50 m
đằng trước xe. Người ta thường phát hiện một
người đi bộ mặc đồ đen mà không có dạ quang
ở một khoảng cách khoảng 25 m đằng trước xe.

 

B

Halvljuset belyser vägen cirka 25 meter
framför bilen. Man upptäcker normalt en
mörkklädd fotgängare utan reflex på ett avstånd
av cirka 50 meter framför bilen.

B

Đèn ngày tỏa sáng đường đi khoảng 25 m
đằng trước xe. Người ta thường phát hiện một
người đi bộ mặc đồ đen mà không có dạ quang
ở một khoảng cách khoảng 50 m đằng trước xe.

 

C

Halvljuset belyser vägen cirka 50 meter
framför bilen. Man upptäcker normalt en
mörkklädd fotgängare utan reflex på ett avstånd
av cirka 50 meter framför bilen.

C

Đèn ngày tỏa sáng đường đi khoảng 50 m
đằng trước xe. Người ta thường phát hiện một
người đi bộ mặc đồ đen mà không có dạ quang
ở một khoảng cách khoảng 50 m đằng trước xe.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital