* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 49, câu hỏi 49

 

 

Hur ska cyklisten enligt reglerna
placera sig vid vänstersväng i vägkorsningen?

Người đi xe đạp nếu theo các luật lệ thì
vị trí chạy khi quẹo trái ở ngã đường sẽ như thế nào?

 

A

Både alternativ 1 och 2 är tillåtna.

A

Cả cách số 1 và số 2 đều được phép.

 

B

Endast alternativ 1 är tillåtet.

B

Chỉ mỗi cách số 1 là được phép.

 

C

Endast alternativ 2 är tillåtet.

C

Chỉ mỗi cách số 2 là được phép.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital