* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 5, câu hỏi 5

 

 

Vilken person/tjänsteman får ge
anvisningar i trafiken som du är skyldig att följa?

Người/nhân viên nhà nước nào được phép chỉ
đạo trong giao thông mà bạn bắt buộc phải tuân theo?

 

A

Vägarbetare med röd flagga.

A

Người làm đường với cây cờ đỏ.

 

B

Tjänsteman från AB Svensk Bilprovning.

B

Nhân viên nhà nước từ Cục Kiểm Xe AB.

 

C

Inspektör från Länsstyrelsen.

C

Viên thanh tra từ Ủy ban tỉnh.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital