* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 50, câu hỏi 50

 

 

Du kör 70 km/h. Den omkörande bilen kör 90 km/h.
Måste du lämna företräde för den omkörande?

Bạn đang chạy 70 km/h. Chiếc xe đang vượt chạy 
90 km/h. Vậy bạn có bắt buộc nhường quyền ưu tiên
cho người đang lái vượt không?

 

A

Ja.

A

Có chứ.

 

B

Nej.

B

Không.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital