* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 56, câu hỏi 56

 

 

Ska du släppa fram fotgängaren?

Bạn có phải nhường cho người đi bộ không?

 

A

Ja.

A

Có chứ.

 

B

Nej, eftersom han inte använder ett övergångsställe.

B

Không, bởi vì anh ta không đi
trên chỗ qua đường của người đi bộ.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital