* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 6, câu hỏi 6

 

 

Vad innebär det blinkande
vita skenet vid en järnvägskorsning?

Đèn trắng nhấp nháy
ở đường rày xe lửa có nghĩa là gì?

 

A

Att det inte närmar sig något tåg.

A

Không có xe lửa nào đang chạy đến gần.

 

B

Att säkerhetsanordningen är ur funktion.

B

Thiết bị an toàn đã hỏng.

 

C

Att man ska iaktta försiktighet.

C

Người ta sẽ phải quan sát thận trọng.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital