* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 7, câu hỏi 7

 

 

När får en förare använda varningsblinkers?

Khi nào mà một người
lái xe được dùng đến đèn cảnh báo?

 

A

När han parkerat olämpligt.

A

Khi anh ta đã đậu xe không thích hợp.

 

B

När han stannat bredvid ett
längs vägkanten parkerat fyrhjuligt fordon,
för att släppa av en passagerare.

B

Khi anh ta đã dừng cạnh một
chiếc xe bốn bánh đã đậu dọc mép đường,
để cho một người hành khách xuống xe.

 

C

När han på grund av en trafikolycka, stannat
på en ur trafiksäkerhetssynpunkt olämplig plats.

C

Khi anh ta vì một tai nạn giao thông, đã dừng
một chỗ không thích hợp theo sự an toàn giao thông.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital