* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 8, câu hỏi 8

 

 

En förare ska passera en järnvägskorsning
med bommar. Precis i spårområdet får han
motorstopp. Föraren försöker få igång motorn.
Startmotorn fungerar men motorn vill inte starta.
Hur ska han uppträda?

Một người lái xe sẽ chạy ngang
qua đường rày xe lửa có cây chắn ngang.
Ngay trong khu vực đường rày anh ta bị tắt máy.
Người lái xe cố nổ để chạy. Sự đề máy hoạt
động nhưng máy không muốn khởi động.
Vậy anh ta sẽ xử lý như thế nào?

 

A

Han ska lägga i ettan eller backväxeln,
släppa upp kopplingen och vrida på tändningsnyckeln,
för att flytta bilen från spårområdet.

A

Anh ta sẽ gài vào số một hoặc số lùi,
buông chân gôn và vặn chìa khóa ở chỗ nổ máy,
để xe dịch chuyển ra khỏi khu vực đường rày.

 

B

Han ska lägga i ettan eller
backväxeln, hålla kopplingen nedtrampad
och vrida på tändningsnyckeln, för att
flytta bilen från spårområdet.

B

Anh ta sẽ gài vào số một hoặc
số lùi, đạp chân gôn xuống và vặn chìa khóa
ở chỗ nổ máy, để xe dịch chuyển ra khỏi
khu vực đường rày.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital