* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 9, câu hỏi 9

 

 

Är det tillåtet att stanna på en
busshållplats för av- eller påstigning?

Có được phép dừng xe ở chỗ đợi
xe buýt để bưng bê đồ lên xuống xe không?

 

A

Ja, om det inte närmar sig någon buss.

A

Có chứ, nếu không có xe buýt nào đang chạy đến gần.

 

B

Ja, det är alltid tillåtet.

B

Có chứ, bao giờ cũng được phép.

 

C

Nej, det är aldrig tillåtet.

C

Không, không bao giờ được phép.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital