* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 8, câu hỏi 8

 

 

Hur skiljer sig informationsinhämtningen
i trafiken mellan erfarna och oerfarna förare?

Có sự khác biệt gì giữa những người
lái xe có kinh nghiệm và những người lái xe
không có kinh nghiệm về sự đón nhận
thông tin trong giao thông?

 

A

Erfarna förare har lättare att välja bort
oväsentlig information i trafiken än oerfarna.

A

Những người lái xe có kinh nghiệm
dễ dàng bỏ đi những thông tin không
quan trọng trong giao thông hơn những
người lái xe không có kinh nghiệm.

 

B

Erfarna förare låser ofta fast
blicken och missar viktig information.

B

Những người lái xe có kinh nghiệm thường
dán chặt mắt và nhở đi các thông tin quan trọng.

 

C

Oerfarna förares avsökningsbeteende
är mer systematiskt än erfarna förares.

C

Cách quan sát của những người
lái xe không có kinh nghiệm theo trình tự hơn
cách của những người lái xe có kinh nghiệm.

 

D

Oerfarna förare tittar
mer till vänster än erfarna förare.

D

Những người lái xe không có kinh
nghiệm thường nhìn nhiều về bên trái hơn
những người lái xe có kinh nghiệm.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital