* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 40, câu hỏi 40

Vägmärke, biển đường

 

 

Vilken är den största
risken för dig i situationen på bilden?

Rủi ro lớn nhất nào cho
bạn trong hoàn cảnh như trong hình?

 

A

Bussen har mycket längre bromssträcka.

A

Đoạn đường phanh của xe buýt sẽ rất dài hơn.

 

B

Bussen kan välta i svängen.

B

Xe buýt có thể ngã nhào trong lúc quẹo.

 

C

Bussen behöver mycket utrymme och
kan behöva använda mer än ett körfält i svängen.

C

Xe buýt cần khoảng trống rất nhiều và có thể cần
dùng đến nhiều hơn một phần đường trong lúc quẹo.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital