* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 39, câu hỏi 39

Vägmärke, biển đường

 

 

Vad är sant angående bilden?

Câu nào đúng khi nói về hoàn cảnh như trong hình?

 

A

200 – 5.000 meter bortom vägmärket
ska du undvika att köra nära vägens högra kant.

A

200 – 5.000 m sau biển đường
bạn sẽ tránh lái gần mép đường bên phải.

 

B

200 – 5.200 meter bortom vägmärket
ska du undvika att köra nära vägens högra kant.

B

200 – 5.200 m sau biển đường
bạn sẽ tránh lái gần mép đường bên phải.

 

C

Du ska undvika att köra nära vägens
högra kant från märket och 200 meter bortåt.

C

Bạn sẽ tránh lái gần mép đường
bên phải từ biển đường và 200 m sau đó.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital